กำหนดการสัมมนาในงาน TAPA 2016

7 – 10 April 2016 at BITEC

 

April 7, 2016 :Room GH202

TIME DETAILS
13.30 – 13.45 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน
โดย คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
กล่าวเปิด
โดย คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
13.45 – 17.00 น. Thailand Super Cluster : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอย่างมีบูรณาการและAuto City เมืองแห่งอนาคต
โดย 1. ดร. สมชาย หาญหิรัญ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
มาตรการกระตุ้นการส่งออกไปยังตลาดโลกและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดย 2. คุณ อภิรักษ์ แพพ่วง
ผู้อำนวยการสำนักเกษตรและอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
มาตรการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
3. คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
"การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย"
4. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/
ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

April 8, 2016 :  Room MR 213

TIME DETAILS
9.00 – 10.30 น. “Necessity and Basic understanding of chemical management in Automotive industry”
( บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น – ไทย )
โดย ผู้แทนจาก JAPAN Auto parts Industries Association (JAPIA)
10.30 – 10.40 น. Break
10.40 – 12.00 น. ผู้แทนจาก JAPAN Auto parts Industries Association (ต่อ)
13.30 – 14.00 น. การเตรียมความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในอนาคต
โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
14.30 – 15.00 น. ทิศทางและโอกาสการเกิดสังคมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในอนาตค
โดย รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
ที่ปรึกษา ของบริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด
15.00 – 15.15 น. Break
15.15 – 16.30 น. Automobile test course best practice from JAPAN
( บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น – ไทย )
โดย Japan Automobile Research Institute (JARI)

Room MR 214

TIME DETAILS
9.30 – 10.30 น. Auto-Parts Business, Sustainable Growth with Microsoft ERP
โดย คุณ ณัฐ นาควิเชตร
ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายขายล่วงหน้าบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
10.30 – 10.45 น. Break
10.45 – 11.30 น. Auto-Parts Business, Sustainable Growth with Microsoft ERP (ต่อ)
โดย คุณ ณัฐ นาควิเชตร
ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายขายล่วงหน้าบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
13.00 – 16.00 น. "Thai Auto Parts Supply Chain Development through Energy Efficiency Program(TAPEE)" ( บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ – ไทย )
โดย Mr. Marco Yamaguchi
Global Green Growth Institute (GGGI)

Room MR 215

TIME DETAILS
9.00 -11..30 น. บุกตลาด แอฟริกาใต้/บราซิล/กัมพูชา : ทิศทาง และโอกาสสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
โดย ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
11.30 – 12.00 น. บุกตลาดฮังการีและยุโรปตะวันออก : ทิศทาง และโอกาสสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
โดย Mr.Csaba Kilian CEO of the Association of the Hungarian Automotive Industry
13.30 – 15.00 น. สิทธิบัตรชิ้นส่วนยานยนต์
โดย คุณอดิเรก สุภาฉาย
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
15.00 – 15.15 น. Break
15.15 – 16.30 น. “อนาคตตลาดอะไหล่ยนต์ในการค้าปลีกส่งออกรูปแบบใหม่”
โดย eBay Thailand

Room MR 217

TIME DETAILS
13.30 – 16.00 น. "Thailand-China Trade and Investment co-operation"
( บรรยายเป็นภาษาจีน – ไทย )
โดย China International Auto Products Expo (CIAPE)

April 9, 2016 :  Room MR 211 – 212

TIME DETAILS
8.00 – 17.00 น. การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ TAPA 2016
ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  Room MR 214

TIME DETAILS
10.00 – 12.00 น. Industry 4.0 and Digital Enterprise for Automotive Industry
โดย คุณ อิทธิพล ประเทศา
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท Siemens (Thailand) Co., Ltd.

  Room MR 215

TIME DETAILS
09.30 – 10.30 น. surface treament and residual stress analysis
โดย ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 -10.45 น. Break
10.45 – 11.30น. Electrogalvanizing and Hot-Dip Galvanizing Technology for Automotive Applications
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30 – 11.45 น. ถาม – ตอบ
13.15 – 14.00 น. Advance Alloys Material for Automotive Applications
โดย ดร. ต้องใจ ชูขจร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
14.00 – 14.45 น. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะวิศวกรรมเพื่อชิ้นส่วนยานยนต์
โดย ดร. ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
14.45 – 15.00น. Break
15.00 – 15.45น. Plasma Surface Engineering in Automotive Industry & Trends.
โดย รองศาสตราจารย์ ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.45 – 16.00น. ถาม – ตอบ

April 10, 2016Room MR 214, 215

TIME DETAILS
9.30 – 10.30 น. Top IT Technology Trend for Manufacturing industry 2016
โดย คุณ ชวินทร์ สุวรรณวัชรชาติ
ผู้จัดการฝ่ายขายบัญชี บริษัท Dimension Data (Thailand) Limited
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น. Future Internet of Things (Iot) for Automotive
โดย คุณ ชวินทร์ สุวรรณวัชรชาติ
ผู้จัดการฝ่ายขายบัญชี บริษัท Dimension Data (Thailand) Limited

 

**หมายเหตุ บรรยายเป็นภาษาไทยทุกหัวข้อสัมมนา ยกเว้น การสัมมนา  ดังต่อไปนี้

  • “Necessity and Basic understanding of chemical management in Automotive industry” ( ญี่ปุ่น – ไทย )
  • Automobile test course best practice from JAPAN ( ญี่ปุ่น – ไทย )
  • “Thai Auto Parts Supply Chain Development through Energy Efficiency Program (TAPEE)”  (อังกฤษ – ไทย )
  • “Thailand-China Trade and Investment co-operation” (จีน – ไทย)